Ders Adı İletişime Giriş
Ders Kodu ILT-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr. Seyhan AKSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İletişimi tanımlayabilir ve farklı tanımları karşılaştırabilir. 2. İletişim sürecinin temel öğelerini açıklayabilir. 3. Kitle iletişimin ne olduğunu ve temel özelliklerini anlatabilir. 4. Temel iletişim modellerini ve iletişim disiplinine katkılarının neler olduğunu tanımlar 5. Anlamlandırma kodlarını örneklendirerek gündelik yaşamda kullanış biçimlerini örnekleyebilir. 6. Kişilerarası iletişimle kitle iletişimini karşılaştırabilir 7. Göstergebilimsel kavramlar çerçevesinde medya çıktıları üzerinden eleştirel analiz yapabilir. 8. İletişim ve ideoloji ilişkisini yorumlayarak, medya söylemlerinin ideolojik çözümlemesini yapabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bu ders öğrencileri iletişim disipliniyle tanıştıran temel giriş dersidir. Dersin içeriği iletişim tanımları, iletişim türleri, iletişimin işlevleri, kişilerarası iletişim, kitle iletişimi ve temel işlevleri, temel iletişim modelleri, anlam, anlamlandırma kodları, göstergebilim, göstergebilimsel çözümleme, yapısalcılık ve iletişime katkıları, yapısal analiz örnekleri, ideoloji kavramının tanımlanması, ideoloji ve medya ilişkisi gibi ders konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İletişime ilişkin farklı yaklaşımları öğretmek.
Dersin Amacı Dersin temel amacı, iletişim fakültesi öğrencilerinin iletişim kavramının farklı içerimleri hakkında düşünmelerini ve bir disiplin olarak iletişimin temel çalışma alanlarını öğrenmelerini sağlamaktır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişim kavramını tanımlama, farklı tanımları karşılaştırma.
2 İletişim sürecinin temel öğeleri
3 İletişim türleri: Kişilerarası iletişim, kitle iletişimi, grup iletişimi, örgütsel iletişim.
4 Kişilerarası iletişimle kitle iletişimin karşılaştırılması
5 Kitle iletişimin temel işlevleri
6 Temel İletişim Modelleri-1: Shannon ve Weaver Modeli, Gerbner Modeli, Laswell Modeli.
7 Temel İletişim Modelleri-2: Newcomb Modeli, Westley ve MacLean Modeli, Jakobson Modeli.
8 Vize
9 Anlam nedir, nasıl oluşur? Anlamlandırma Kodları Nelerdir?
10 Göstergebilime giriş. Göstergebilimin temel kavramları: düzanlam, yananlam, mit, simge, metafor ve metanomi.
11 Yapısalcılık. Yapısalcı kuramın iletişime katkıları: kategorileştirme, ikili karşıtlıklar, doğa ve kültür ilişkisi
12 İdeoloji kavramı ve anlamlandırma. K. Marx, L. Althusser ve A. Gramsci’nin ideolojiye bakış açıları ve karşılaştırması.
13 Kitle iletişimine yönelik eleştiriler( Frankfurt okulu, Kültürel Çalışmalar ve ekonomi politik)
14 Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 3
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 3
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 4
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 4
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 5
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 5
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 4
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 3
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 4
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 5
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 4
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 5
13 4
14 5
15 3
16 4
17 4
18 5
19 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 152    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev: Süleyman İrvan, Ankara: Bilim Sanat.2003 Mete Çamdereli, İletişime Giriş, Dem Yayınları, 2008.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)